COMUNICAT OFICIAL DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

Davant de l’escrit de sis pàgines que ha estat distribuït pel C.F. IMPERIO, i que segons manifesten a la pàgina 6ª han remès a la Federació Catalana de Futbol i a les diverses entitats informatives de la ciutat, algunes de molt greus i totalment falses, ens veiem en l’obligació de contestar succintament, per defensar el bon nom de la nostra entitat i de totes les persones que treballem en aquest projecte, la majoria voluntaris, sense cap contraprestació econòmica.

Considerem imprudent que sense posar-se en contacte amb els responsables màxims del futbol base de la nostra entitat o amb la mateixa Junta Directiva, s’hagin publicitat aquestes suposades acusacions genèriques tan greus, sense que prèviament, se’ns hagi fet arribar formalment cap queixa a aquests nivells no només aquesta temporada, sinó al llarg de tantes temporades com s’indica a la pàgina 1ª del mencionat escrit, informació que ens ha arribat a nosaltres davant la seva publicació a les xarxes socials.

No reproduirem pàgina per pàgina totes les acusacions que s’han abocat sobre la nostra entitat per no fer gaire extens el nostre escrit, entre altres qüestions, perquè són acusacions molt genèriques, repetitives i sense cap prova.

Qualsevol que hagi llegit les sis pàgines completes, s’emportaria la impressió que la nostra entitat amb més de 30 equips de diverses categories, estem cada temporada pendents de completar els equips gràcies a la captació que fem del C.F. Imperio, entitat que no sobrepassa els 10 equips federats; se’ns acusa que portem la citada captació a través de les nostres xarxes socials, als entrenaments i en gran part dels casos, els oferim ser becats per la nostra fundació per fer-los sortir de l’Imperio; que ens saltem tots els procediments normatius de la Federació; no consideren ells ètic becar jugadors/es només per fer-los sortir del seu club durant una temporada, perquè a la següent temporada deixar-los sense beca (literal de la 4ª pagina).

Davant d’aquestes acusacions neguem la més gran, no és cert que a la nostra entitat bequem jugadors d’altres equips per captar-los i s’incorporin als nostres, i no ho fem per una qüestió de principis, ja que preferim tenir dificultats a l’hora de fer la captació no oferint cap beca, perquè això suposaria incrementar les quotes de la resta de jugadors/es que formen part dels equips en les diferents categories. És política molt clara i més equitativa que venim practicant des del principi del projecte i que suposa la pèrdua d’alguns bons jugadors d’altres equips que estan interessats a jugar a les nostres categories perquè no bequem ningú.

Nosaltres fem captació com tots els equips de futbol base un cop finalitzada la temporada a través de les nostres xarxes socials i a través de l’equip de captació, i en conseqüència, en no poder retenir en aquestes categories cap jugador, tenen plena llibertat per fitxar pels equips que considerin convenient, produint-se una mobilitat d’entrades i sortida que no es pot interpretar de cap manera com a actuacions deslleials i rastreres com s’especifica a la pàgina 3ª del seu escrit.

I un cop iniciada la temporada, tant els coordinadors de F11, F7 i Féminas i el Coordinador General del Futbol Base tenen molt clar que no autoritzem noves altes a ningú que no s’hagi desvinculat prèviament del seu anterior equip.

Volem pensar que els han transmès informació falsa sobre les actuacions de la nostra entitat i l’han donat per veraç sense contrastar-la, i això mereix una rectificació en tota regla per part de C.F. Imperio, doncs entre clubs de la mateixa ciutat, hem de mantenir unes relacions de veïnatge que ens permeti la confiança que davant de determinades actuacions que ens afecten més enllà del comú, agafar el telèfon i contactar amb els màxims responsables de cada entitat i quedar tranquil·lament en una reunió i segur que trobaríem millor solució que enviar aquesta missiva sense contrastar-ne la veracitat.

Per tot això, us convidem a mantenir una reunió bilateral entre les dues entitats, amb la finalitat d’aclarir aquelles qüestions que us preocupin, compartir les experiències i les preocupacions de les dues entitats i crear un clima de confiança com ja tenim amb altres clubs no només de Santa Coloma sinó de la resta de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet, 9 de novembre de 2021

LA FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

COMUNICADO OFICIAL DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

Ante el escrito de seis páginas que ha sido distribuido por el C.F. IMPERIO, y que según manifiestan en la página 6ª han remitido a la Federación Catalana de Fútbol y a las diversas entidades informativas de la ciudad, algunas muy graves y totalmente falsas, nos vemos en la obligación de contestar sucintamente, para defender el buen nombre de nuestra entidad y de todas las personas que trabajamos en este proyecto, la mayoría voluntarios, sin contraprestación económica alguna.

Consideramos imprudente que sin ponerse en contacto con los responsables máximos del fútbol base de nuestra entidad o con la propia Junta Directiva, se haya publicitado esas supuestas acusaciones genéricas tan graves, sin que previamente, se nos haya hecho llegar formalmente ninguna queja a estos niveles no sólo esta temporada, sino a lo largo de tantas temporadas como se indica en la página 1ª de dicho escrito, información que nos ha llegado a nosotros ante su publicación en las redes sociales.

No vamos reproducir página por página todas las acusaciones que se han vertido sobre nuestra entidad para no hacer demasiado extenso nuestro escrito, entre otras cuestiones,  porque son acusaciones muy genéricas, repetitivas y sin prueba alguna.

Cualquiera que haya leído las seis páginas completas, se llevaría la impresión de que nuestra entidad con más de 30 equipos de diversas categorías, estamos cada temporada pendientes de completar los equipos gracias a la captación que hacemos del C.F. Imperio, entidad que no sobrepasa los 10 equipos federados; se nos acusa que llevamos la citada captación a través de nuestras redes sociales, en los entrenamientos y en gran parte de los casos, les ofrecemos ser becados por nuestra fundación para hacerlos salir del Imperio; que nos saltamos todos los procedimientos normativos de la federación; no consideran ellos ético becar a jugadores/as solamente para hacerlos salir de su club durante una temporada, para que a la siguiente temporada dejarlos sin beca(literal de la 4ªpagina).

Ante estas acusaciones negamos la mayor, no es cierto que en nuestra entidad bequemos a jugadores/as de otros equipo para captarlos y se incorporen a los nuestros, y no lo hacemos por una cuestión de principios, ya que preferimos tener dificultades a la hora de hacer la captación no ofreciendo beca alguna, porque ello supondría incrementar las cuotas del resto de jugadores/as que forman parte de los equipos en las distintas categorías. Es política muy clara y más equitativa que venimos practicando desde el principio del proyecto y que supone la pérdida de algunos buenos jugadores de otros equipos que están interesados en jugar en nuestras categorías porque no becamos a nadie.

Nosotros hacemos captación como todos los equipos de fútbol base una vez finalizada la temporada a través de nuestras redes sociales y a través del equipo de captación, y en consecuencia, al no poder retener en estas categorías a ningún jugador, tienen plena libertad para fichar por los equipos que consideren conveniente, produciéndose  una movilidad de entradas y salida que no puede interpretarse de ninguna forma como actuaciones desleales y rastreras como se especifica en la página 3ª de su escrito.

Y una vez iniciada la temporada, tanto los coordinadores de F11, F7 y Féminas y el  Coordinador General del Fútbol Base, tienen muy claro que no autorizamos  nuevas altas a nadie que no se haya desvinculado previamente de su anterior equipo.

Queremos pensar que les han transmitido información falsa sobre las actuaciones de nuestra entidad y la han dado por veraz sin contrastarla, y ello merece una rectificación en toda regla por parte de C.F. Imperio, pues entre clubs de la misma ciudad, hemos de mantener unas relaciones de vecindad que nos permita la confianza que ante determinadas actuaciones que nos afectan más allá de lo común, coger el teléfono y contactar con los máximos responsables de cada entidad y quedar tranquilamente en una reunión y seguro que encontraríamos mejor solución que enviar esta misiva sin contrastar la veracidad de la misma.

Por todo ello, os invitamos a mantener una reunión bilateral entre ambas entidades, con la finalidad aclarar aquellas cuestiones que os preocupen, compartir las  experiencias las preocupaciones de ambas entidades  y crear un clima de confianza como ya tenemos con otros clubs nos sólo de Santa Coloma sino del resto de Catalunya.

Santa Coloma de Gramanet, a 9 de noviembre de 2021

LA FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

Por admin